Administration

Brigitta Schausten GSI Gitta
Radiation Protection Documentation Guests
Phone:  +49 6159-71 2464
E-mail:  B.Schausten@gsi.de
Secretariat at GSI   dummy
Luise Dörsching-Steitz
Phone:  +49 6159-71 2127
E-mail:  L.Doersching-Steitz@gsi.de
Daniela Preß
Phone:  +49 6159-71 2142
E-mail:  D.Press@gsi.de
Secretariat at HIM   dummy
Nicole Hocke
Phone:  +49 6131-39-29602
E-mail:  him@uni-mainz.de
Secretariat at the Univ. of Mainz  
Petra Sach-Muth
Phone:  +49 6131-39-25321
E-mail:  petra.sach-muth@uni-mainz.de